Voorwaarden Kapje Rood

logo Kapje RoodAlgemene Voorwaarden Kapje Rood.

(juni 2015)

Artikel 1. Definitie
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a.   Kapje Rood: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kapje Rood is gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 24472749en met BTW nummer NL165102354B01;
b.   consument: iedere natuurlijke persoon met wie Kapje Rood een overeenkomst aangaat;
c.   overeenkomst: de overeenkomst tussen de consument en Kapje Rood;
d.   product: ieder op grond van de overeenkomst door Kapje Rood te leveren of geleverd goed;
e.   website: de website www.kapjerood.nl.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kapje Rood en op iedere tussen Kapje Rood en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Kapje Rood. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Kapje Rood behoudt zich het recht voor, haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
2.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Kapje Rood erkend.

Artikel 3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de Wet Koop op Afstand zal Kapje Rood bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen niet levertijd mogelijk is (bijvoorbeeld omdat het bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 40 dagen na plaatsing van de bestelling bericht hiervan. Het staat de consument vrij in dat geval de bestelling zonder kosten schriftelijk te annuleren.
3.3 Aan de leveringsplicht van Kapje Rood zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kapje Rood geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

Artikel 5. Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Koop op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst per email melding te maken bij Kapje Rood. Indien de consument binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Kapje Rood zicht het recht om de waardevermindering te berekenen aan de consument. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kapje Rood binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de consument wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Artikel 6. Garantie en conformiteit
6.1 Kapje Rood staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,  aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 De consument dient gebreken ten aanzien van de afgeleverde zaak (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kapje Rood) binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Kapje Rood. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de consument Kapje Rood gegrond worden bevonden, zal Kapje Rood de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Kapje Rood bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Kapje Rood voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de consument jegens Kapje Rood in gebreke is; B) de consument de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Kapje Rood en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

Artikel 7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Kapje Rood zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Kapje Rood slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Kapje Rood gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Kapje Rood kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Kapje Rood en een consument komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Kapje Rood op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Kapje Rood behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 9. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen en specificaties betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc.  op de internetsite van Kapje Rood gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Kapje Riood is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Kapje Rood alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Kapje Rood behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen (deels dan wel geheel) op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Kapje Rood gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Kapje Rood bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Kapje Rood kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
11.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de consument kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Kapje Rood is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
11.3. Kapje Rood is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongeautoriseerd door derden van de inlogcodes van de consument.
11.4. Kapje Rood is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.5. Indien Kapje Rood aansprakelijk mocht worden gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kapje Rood te allen tijden beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Kapje Rood aan de consument verkochte en geleverde zaken blijft bij Kapje Rood zolang de consument de vorderingen en/of verrrichtingen van Kapje Rood uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.
12.2 De door Kapje Rood geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten alsmede de uitleg en/of toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Veilig betalen
Alle betalingen verlopen via de beveiligde omgeving van Rabo Omnikassa. De Rabo OmniKassa is een uitgebreide online kassa van de Rabobank die iDEAL en verschillende andere belangrijke Nederlandse en buitenlandse betaalmethoden ondersteunt. Mocht het op de één of andere manier niet lukken, neem dan contact met ons op. Dan kijken we naar andere mogelijkheden.

Privacy/gegevensbeheer
1.1 Indien u een bestelling plaatst bij Kapje Rood, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kapje Rood. Kapje Rood houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

1.2 Kapje Rood respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

1.3 Kapje Rood maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *